Logo
rmy; t;I p;;rI n;g;rI-2

rmy; t;I 'p;;rI' n;g;rI - B;;g; 2

p;Uv;;*Q;* v;;c;[y;;s;;@I wq;e iklk: k:r;

Versailles
vhs;;*y;c;; r;j;v;;#;

p;|irs;m;Qy;e p;ihle d;en; idv;s; luv;>, a;y;fe:l !;|v;r, x;;mp; wilz;I a;i[; y;ur;ei#sn;I p;;hUn; m;g; it;s;Ry;; idv;x;I, mh[;j;e b;uQ;v;;rI a;mhI vhs;;*y;c;; r;j;v;;#; a;i[; p;|irs; x;hr-dx;*n; ax;; Ak:iF;t; !Url; in;G;;l;e. a;mhI n;v;r;-b;;y;k:;e, d;en; m;ul] a;i[; m;;z;I b;hI[;, it;c;e im;s!r a;i[; 2 m;ul] as;e a;mhI a;@ j;[; h;et;;e. (m;;z;e s;;s;U-s;;s;re a;Q;Dy;; idv;x;I f>|]:k:f:!*l; m;;zy;; dIr;]k:#e p;rt; g;ele h;et;e.) t;r a;@ l;ek:;]s;;@I a;mh;l; p;>;y;vhe! vh|n; a;i[; Ak: #M;y;vhr-k:m;-g;;w*# im;L;lI. a;m;cy;; g;;w*#c;] n;;v; n;ea;em;I h;et;]. t;I %;n; m;n;m;;ek:Lep;[;e g;pp;;hI m;;rt; h;et;I a;i[; c;;]g;lI m;;iht;IhI det; h;et;I. m;I b;!;!Y;cy;; c;;LIt;Dy;; B;>m;[;m;]#L;t;Il k:;ec;rek:r m;;st;r;]p;>m;;[;e N;n;s;]p;;dn;;q;* p;u$cy;; s;I!v;r it;cy;; x;ej;;rI b;s;le. s;k:;LI s;;Q;;r[; n;~ v;;j;t;; a;mhI a;m;cy;; h;|!elm;Q;Un; in;G;;l;e a;i[; s;;Q;;r[;p;[;e p;;v;[;edh;l; vhs;;*y;l; p;;eh;ec;l;e. b;;heOn; h; r;j;v;;#; B;vy; v;;!l; t;rI j;un;;! v;;!t;;e. b;;hercy;; rsty;;]v;r k:c;r;, G;;[; s;uQd; ids;lI. m;;z;; B;;c;; iv;c;;r;y;l; l;g;l;, "hI c;;Ed;vy;; luw*cy;; k:;L;t;lI k:I s;;eL;vy;; ?"

r;j;v;;#Y;cy;; p;>;]g;[;;t; ix;rDy;;v;r k:Ll] k:I a;Q;Dy;; idv;s;;cy;; s;]p;;m;uLe a;j; r;j;v;;#; Wx;Ir; mh[;j;e ak:r;cy;; s;um;;r;s; WG;#[;;r. n;ehm;I t;;e n;~l; WG;#t;;e. m;g; n;ea;em;In;e a;mh;l; t;;s;B;r b;;g;b;g;Ic;; if:On; b;G;;y;l; s;;]ig;t;l; a;i[; t;I r;]g;et; n;]b;r Q;On; WB;I r;ihlI. t;I ap;>it;m; l|]#ske:ps; a;i[; ix;Dp;] as;lelI B;vy; b;;g; b;G;;y;l; K;r;eK;rc; Ak: t;;s; l;g;l; a;i[; a;mhI p;rt; r;]g;et; a;l;e. a;mhI s;;Q;;r[;p;[;e x;]B;r;vy;; n;]b;r;cy;; a;s;p;;s; as;U, p;[; a;mhI b;;g; p;;hUn; p;rt; a;l;e t;evh; p;;@I aZ;rx;/ hj;;r;e m;;[;s;] r;]g;et; WB;I r;ihlelI ids;lI. ak:r;cy;; s;um;;r;s; aK;er t;;e r;j;v;;#; WG;#l;.

r;j;v;;#Y;t; ix;rDy;;v;r s;v;;*]n;; irm;;e! a;i[; he#f:;ens; det;;t; jy;;v;r m;;iht;I AekU: y;et;e. p;>ty;ek: d;ln;;t; v;eg;v;eg;^y;; v;st;U]v;r, ix;Dp;;]v;r, ic;F;;]v;r n;]b;r l;v;lel; as;t;;e. a;p;Dy;; irm;;e!v;r t;;e n;]b;r d;b;l; k:I ty;; n;]b;rcy;; v;st;Uc;I m;;iht;I im;Lt;e. K;r]t;r y;; r;j;v;;#Y;t;lI b;rIc;x;I m;UL ic;F;] a;i[; v;st;U r;jy;k>:;]t;Icy;; v;eLI p;>Z;ubQ; l;ek:;]n;I lu!Dy;; h;ety;;. p;[; an;ek: v;{;;*}n;]t;r f>:;ns;m;Q;Dy;; XIm;]t; m;;[;s;;]n;I k:;hI m;UL a;i[; k:;hI n;v;In; ic;F;]ix;Dp;]v;st;U r;j;v;;#Y;t; @ev;;y;l; de[;g;I mh[;Un; idDy;;. h; r;j;v;;#; f>:;ns;cy;; p;Uv;I*cy;; r;jy;k:ty;;*]cy;; v;EB;v;;c;] p;>t;Ik: h;et;]. a;t;;deK;Il j;g;;l; t;e p;h;y;l; im;L;v;] mh[;Un; n;]t;r f>:;ns;cy;; j;n;t;en;e p;rt; t;;e m;UL sv;op;;t; a;[;;y;c;; p;>y;tn; ke:l;.

a;t;;cy;; f>e]:c; j;n;t;et; p;Uv;I*cy;; r;jy;k:ty;;*]b;l iv;x;e{;t;/ s;;eL;v;; luw* a;i[; m;;rI a;ntv;;n;et;b;l it;t;k:;s;; it;rsk:;r Wrlel; n;s;;v;; as;] v;;!l}. n;ea;em;I t;r mh[;;lI k:I m;;rI a;ntv;;n;et; k:;hI it;t;k:Ix;I v;;w*! n;vht;I. s;;eL;v;; luw* a;i[; m;;rI a;ntv;;n;et; (a;i[; ty;;]cy;; a;Q;Ic;e r;j;er;[y;;hI) r;j;iv;l;s;;t; d]g; h;et;e he K;r] a;he, p;[; s;;eL;v;; luw* r;jy;;v;r a;l; t;evh; b;;v;Is; v;{;;*}c;; h;et;; a;i[; m;;rI a;ntv;;n;et; a@r;-Ak:;e[;Is;. m;;rI a;ntv;;n;et; t;r mh[;;lIhI h;et;I k:I a;mhI wt;ky;;t; r;jy;k:;rB;;r s;;]B;;L;y;l; t;y;;r n;;hI a;h;et;. p;[; n;;w*l;j;;n;e ty;;]cy;;v;r hI j;b;;b;d;rI y;e~n; p;#lI a;i[; p;;erv;y;;cy;; y;; r;j;;r;[;Il; t;I aij;b;;t; p;elt;; a;lI n;;hI. t;e d;eG;] s;uK;c;En;It; a;i[; a;p;;p;Dy;; h;Es;m;;Ej;et; m;xg;ul r;ihle. f>:;ns;c;; K;ij;n;; ty;;]cy;; Ae{;;r;m;;s;;@I v;;p;rl; j;;~ l;g;l;. s;;m;;ny; l;ek:;}cy;; iht;;s;;@I k:;hI k:r[;] dUrc; r;ihl], Wl! ty;;]cy;;v;rIl k:r v;;$;y;l; l;g;le. l;ek:;]m;Qy;e as;]t;;e{; p;s;r;y;l; l;g;l;.

Ak: v;{;* p;Ik:hI c;;}g;l] a;l] n;;hI a;i[; g;rIb;;]n;; K;;y;l; b;>e#s;uQd; im;Lt; n;vht;;. ty;; v;eLI k:;hI g;rIb; b;;y;k:; m;;rI a;ntv;;n;et;l; B;e!;y;l; a;i[; a;p;l] g;;Rh;[;] Aek:v;;y;l; a;Dy;; t;evh; m;;rI a;ntv;;n;et; ty;;}n;; W;m;p;[;e mh[;;lI k:I, "t;umh;l; b;>e# im;Lt; n;s;el t;r t;umhI ke:k: K;;". a;i[; Hy;; v;;ky;;n;e s;;eL;v;; luw* a;i[; m;;rI a;ntv;;n;et;c;e x;]B;r ap;r;Q; B;rle, fe>:]c; j;n;t;ecy;; Z;;eB;;v;r x;ev;!c;I k:;#I p;#lI a;i[; f>:e]c; r;jy;k>:;]t;I j;nm;;l; a;lI as;] a;p;[; Aek:lel] as;t;]. p;[; n;ea;em;I s;;]g;t; h;et;I k:I b;;k:I b;hut;ek: s;g;L] K;r] as;l] t;rI b;>e#-ke:k:v;;l] he ku:p;>is;Qd v;;ky; m;;rI a;ntv;;n;et; mh[;;lIc; n;vht;I, in;d;n; t;s;; ku:@l;hI p;ur;v;; n;vht;;. it;cy;; iv;l;s;I a;i[; b;ep;v;;* v;;g;[y;;m;uLe t;I B;lt;Ic; aip;>y; h;et; g;elI a;i[; m;g; it;cy;;v;r v;;!el t;e a;r;ep; l;d[y;;t; a;le, it;cy;;b;l v;;!el ty;; af:v;; p;s;rv;[y;;t; a;Dy;;, ty;;]p;Ek:Ic; hI Ak:. m;IhI n;]t;r t;s;]c; v;;c;l] a;i[; vhs;;*y;b;lcy;; Ak:;
DVD t;hI Aek:l]. K;r]K;;e!] dev; a;i[; m;;rI a;ntv;;n;et;c; j;;[;e.

Inside Versailles
vhs;;*y;cy;; a;t;

h; r;j;v;;#; p;>c;]# m;;e@; a;he. h; c;;Ed;vy;; luw*n;e b;;]Q;l;. t;;e sv;t;/l;
Sun King mh[;v;t; as;e. t;;e lh;n;p;[;I v;i#l;]b;r;eb;r vhs;;*y;l; ix;k:;rIl; y;et; as;e. t;evh;p;;s;Un; ty;;l; vhs;;*y;c;I a;e$ h;et;I a;i[; n;]t;r ty;;l; p;|irs;c;; k]:!;L; a;l; h;et;;. t;;ep;y;*]t; r;j;p;irv;;r p;|irs;l; rh;t; h;et;;. 14 v;; luw* r;j;; z;;Dy;;v;r m;;F; ty;;n;e p;|irs; s;;e#[y;;c;] a;i[; vhs;;*y;l; r;j;v;;#; b;;]Q;[y;;c;] @rv;l] a;i[; t;s;]c; ke:l]. Hy;; r;j;v;;#Y;t; an;ek: d;ln;] a;het;. 'r;j;;c;I d;ln;]', 'r;[;Ic;I d;ln;]', 'r;j;ex;;hI d;ln;]' as;e v;eg;v;eg;Le iv;B;;g; a;het;. 14v;;, 15v;; luw* a;i[; ty;;]cy;; r;[y;; ku:@e v;;rDy;;, 15v;;, 16v;; luw* ku:@e j;nm;l; ty;; s;g;^y;; K;;eDy;; d;K;v;t;;t;. s;g;Le p;l]g;, K;ucy;;*, !eb;l], b;E@k:Ic;] f:in;*c;r ag;dI r;j;ex;;hI ids;t; h;et;]. Ak:; p;>c;]# m;;e@Y; a;i[; l;]b;lc;k: p;|s;ej;l; 'Hall of Mirrors' as;] mh[;t;;t;. ty;;t; d;enhI b;;j;U]n;; m;;e;le a;rs;e l;v;lele a;het;. s;b;]Q; r;j;v;;#Y;t; m;;e@m;;e@I z;u]b;r] a;het;. %t;;]v;r s;u]dr ic;F;], m;uKy;tv;e Q;im;*k:, a;het;. iB;]t;I]v;rhI B;vy; ic;F;], m;uKy;tv;e r;j;G;r;[y;;t;Il vy;kt;I]c;I, a;het;. 14v;; luw*, 16v;; luw*, m;;rI a;ntv;;n;et;, ty;;]c;I m;ul] y;;]c;I ic;F;] a;het;. m;;rI a;ntv;;n;et; ait;x;y; s;u]dr h;et;I mh[;t;;t;. 16v;; luw* v; m;;rI a;ntv;;n;et; y;;]c;] lgn; z;;l] ty;;v;eLcy;; s;m;;r]B;;c;]deK;Il ic;F; a;he. ty;; v;eLel; f>e]:c; j;n;t;el; mh[;e aty;;n;]d z;;l; h;et;;. p;[; fe>:]c; r;jy;k>:;]t;Icy;; v;eLel; y;;c; r;j;;r;[;I]n;; f>:;ns;cy;; s;]t;pt; j;n;t;en;e K;ec;Un; y;;c; r;j;v;;#Y;cy;; b;;her k:;$l] a;i[; p;|irs;l; n;e~n; ty;;]c;; ix;rc%ed ke:l;.

r;j;v;;#Y;t;hI s;;Q;r[; t;;s;B;r if:rDy;;v;r n;ea;em;In;e a;mh;l; r;j;v;;#Y;B;;ev;t;Ic;; p;irs;rhI d;K;v;l;. r;j;e sv;t;/s;;@I r;j;v;;#Y;b;;her AK;;dI K;;j;g;I b;;g; a;i[; %;e!;s;; m;h;l b;;]Q;t; as;t;. r;j;v;;#Y;t; ty;;]n;; K;;j;g;I a;y;u{y; as;} n;s;ec;. ty;;s;;@I ty;;]n;; ax;I j;;g;; l;g;e. m;;rI a;ntv;;n;et;n;ehI r;j;v;;#Y;b;;her Ak: aKK;] g;;v;c; v;s;v;l] a;i[; ty;;t; sv;t;/s;;@I Ak: G;r b;;]Q;l]. it;l; n;;!k:, g;;[;], a;|p;er;c;] B;;rI v;e# h;et;]. t;I sv;t;/s;uQd; g;;y;c;I, a;|p;er;t; k:;m; k:r;y;c;I. ty;;s;;@I deK;Il it;n;e j;;g;; k:On; G;et;lI h;et;I. n;ea;em;In;e a;mh;l; y;; s;v;* i@k:[;I if:rv;l] a;i[; m;;iht;I idlI. r;j;;cy;; ty;; K;;j;g;I b;;g;et;hI a;t;; a;m; j;n;t;el; b;hut;ek: i@k:;[;I j;;t;; y;et;].

ax;; p;>k:;re vhs;;*y; s;]p;U[;*p;[;e p;;hUn; a;mhI n;ea;em;Ib;r;eb;r p;|irs;l; p;rt;l;e. t;evh; s;v;;*]n;I t;;s;;B;r;c;; l]c; b;>ek: Gy;;y;c;; @rv;l;. n;ea;em;In;e a;mh;l; Ak:; c;;]g;Dy;;t;Dy;; f>e]:c; res!r;|}m;Qy;e s;;e#l]. p;[; Ak: t;r it;q;e B;rp;Ur v;eL q;;]b;;v;] l;g;[;;r h;et;]. ty;;t; a;mhI m;en;U p;;ihl;, ty;;t;l] iv;x;e{; k:;hI k:Len;;c;. a;i[; a;m;cy;; g;>up;m;Qy;e p;>ty;ek:;cy;; a;v;#Iin;v;#I in;rin;r;^y;;. m;;z;I b;hI[; s;]p;U[;* x;;k:;h;rI, m;;z;I m;ul] j;v;Lj;v;L x;;k:;h;rI, m;;z;; m;ulg;; G;r;b;;her as;t;;n;; ag;dI in;v;#k:c; g;;e{!I K;;t;;e, a;mhI b;;k:Ic;ehI x;ky;t;;e b;If:, re# m;I! n; K;;[;;re ax;; g;;e]Q;L;m;uLe x;ev;!I a;mhI f>e:}c; j;ev;[;;c;; n;;d s;;e#Un; de~n; c;kk: s;m;;ercy;; m;|k:#;|n;D#m;Qy;e j;ev;l;e.

Hy;;c; k:;r[;;m;uLe Ak]:drIt;c; a;mh;l; fe>:]c; j;ev;[; ik]:v;; fe>]:c; k|:fe: y;;]c;; k:;hI an;uB;v; G;et;; a;l; n;;hI. Ak:d;c; f:kt; Ak:; i@k:;[;I v;eg;v;eg;Le K;;dYp;d;q;* im;Lt; h;et;e it;q;e fe>:]c; v;Eix;{!Y s;m;j;le j;;[;;re k>e:ps; K;;Dle a;i[; Ak:d; f>e:]c;;]c;; sp;ex;l b;;g;et; b;>e# K;;Dl;. b;;k:I b;hut;ek: v;eL; l]c;l; ip;zz;;, p;;st;; ik]:v;; m;|k:#;|n;D#s;;rKy;; i@k:;[;I t;r i#n;rl; a;mhI c;kk: B;;rt;Iy; res!r;|]m;Qy;e j;;t; h;et;;e. p;|irs;m;Qy;e B;;rt;Iy; Wp;;h;rg;&h] m;;F; B;rp;Ur ids;lI. a;mhI rh;t; h;et;;e ty;; B;;g;;t;c; p;;y;I c;;l[y;;cy;; a]t;r;v;r k:m;It; k:m;I t;In; h;et;I. ty;;t;l] 'j;y;p;Ur k|:fe:' t;r a;mh;l; f:;rc; a;v;#l]. it;q;e a;mhI b;Ry;;c;d; g;el;e. 'j;y;p;Ur k|:fe:'t; j;;y;cy;; rsty;;v;r Ak: B;;rt;Iy; g;>;es;rI s!;ear a;i[; b;;|ilv;u#
DVD l;y;b;>rI p;[; ids;le. Ak: XIl]k:n; res!r;|]hI h;et;]. it;q;e B;;rt;Iy; p;d;q;*c; h;et;e, p;[; c;v; j;;st; XIl]k:n;diZ;[; B;;rt;Iy; v;;!t; h;et;I. a;mhI n;ea;em;Ib;r;eb;r x;hr;t;Un; if:rt;;n;;deK;Il g;Dl;eg;DlI B;;rt;Iy; res!r;| ids;t; h;et;I. p;|irs;m;Qy;ehI (wt;r iv;dex;I x;hr;]p;>m;;[;e) 'il!l w]i#y;;' a;he as;] n;ea;em;I mh[;;lI, p;[; it;q;e j;;[;] z;;l] n;;hI.

x;hr;t; if:rt;;n;; !Men;m;Qy;e, rsty;;]v;r, duk:;n;;]t;, p;>v;;s;I a;k:{;*[;;]cy;; i@k:;[;I B;;rt;Iy; m;;[;s;]hI ids;t; h;et;I, p;[; ny;U y;;|k*:ny;U j;s;I* ik]:v;; is;]g;;p;Urwt;k:I n;;hIt;. d;en;-c;;rd; m;r;@IhI AekU: a;l}. a;Q;I s;;]ig;t;Dy;;p;>m;;[;e a;y;fe:l !;|v;rl; m;r;@I m;;[;s;] B;e!lI. a;i[; Ak:d; !Men;m;Qy;e a;mhI s;g;Le (m;r;@I b;;elt;) c;$l;e. m;ul;]n;; a;i[; m;;zy;; s;;s;Ry;;]n;; b;s;;y;l; j;;g;; im;L;lI. s;;s;Ub;;w* WBy;; h;ety;;, t;r Ak:; (B;;rt;Iy;, b;huQ;; m;r;@I) m;;[;s;;n;e W@Un; ty;;]n;; "t;umhI b;s;;" as;] m;r;@It; mh[;t; a;p;lI j;;g;; idlI.

l]c;n;]t;r a;m;c;] p;|irs;-dx;*n; s;uO z;;l]. l]c;l; n;ea;em;In;e a;mh;l; x;;mp; wilz;Iv;rc; s;;e#l] h;et;]. it;q;e a;Q;I m;I a;i[; m;;z;I b;hI[; if:rl;e as;Dy;;n;e p;rt; it;q;e if:r[y;;t; a;mh;l; rs; n;vht;;. a;i[; a;m;cy;; n;v;Ry;;]n;; t;r ty;; m;h;g;#Y; duk:;n;;]cy;; B;;g;;p;;s;Un; c;;r hj;;r h;t; l;]b;c; rh;y;c;] h;et;e. m;g; it;n;e a;mh;l; it;q;Un; luv;>p;y;*]t; v;;!et;lI sq;L] d;K;v;t; vh|n;m;Q;Un; n;el].

Arc de Triumph and Champ Elysees
a;k*: d !M;y;mf: a;i[; x;;mp; wilz;I

x;;mp; wilz;Icy;; Ak:; !;ek:;l; a;k*: d !M;y;mf: a;he. n;ep;;eily;n;n;e a;p;Dy;; l{k:rI s;;m;qy;;*c;} p;>t;Ik: mh[;Un; he sm;;rk: b;;]Q;;y;l; G;et;l], p;[; t;e ty;;cy;; m;&ty;Un;]t;r p;]Q;r; v;{;;*}n;I b;;]Q;Un; p;U[;* z;;l]. d;en;x;e by;;Aex;I p;;y;Ry;; c;$Un; a;k*: d !M;y;mf:cy;; m;;qy;;v;r p;;eh;ec;Dy;;v;r it;q;Un; p;|irs;c;] m;n;;eh;rI dx;*n; G;#t;]. a;k*: d !M;y;mf:p;;s;Un; in;G;[;;Ry;; b;;r; rsty;;]c;; AK;;dY; t;;Ry;;s;;rK;; a;k:;r ids;t;;e.
'Tomb of the Unknown Soldier' ('an;;m; v;Ir;c;] sm;;rk:') hedeK;Il a;k*: d !M;y;mf:cy;; p;;y;qy;;x;I a;he. wq;Dy;; ty;; b;;r; rsty;;]cy;; Wg;m;;cy;; v;t;*uL;k:;r rsty;;v;On; #M;w*vh k:rt;;n;; n;ea;em;I mh[;;lI k:I wq;e !M|if:k: is;gnDs;hI n;;hIt; a;i[; k:s;le iv;x;e{; in;y;m;hI n;;hIt;. p;>ty;ek:;n;e j;p;Un; a;p;;p;l} v;;hn; c;;lv;;v;] ax;I ap;eZ;; a;he. j;r d;en; v;;hn;;]c;; wq;e ap;G;;t; z;;l;, t;r d;eG;;]c;;hI p;nn;;s;-p;nn;;s; !kke: d;e{; m;;n;l; j;;t;;e a;i[; ty;;p;>m;;[;e iv;m;;k]:p;n;I p;u$c;I k:;y;*v;;hI k:rt;e.

Concorde Place
k:;|]k:;|#* ples;

x;;mp; wilz;Icy;; p;u$e k:;|]k:;|#* ples; a;he. k:;|]k:;|#* ples; h; B;;g; 1755 t;e 1775 y;; k:;L;t; b;;]Q;l;. a;Q;I y;;c;] n;;v; irvh;eDy;ux;n; ples; as;] h;et;]. fe>:]c; r;jy;k>:;]t;In;]t;r y;;c; j;;g;I 16v;; luw* a;i[; m;;rI a;ntv;;n;et;s;k:! k>:;]t;Icy;; 1,343 du{m;n;;c;; ix;rc%ed k:r[y;;t; a;l;. ty;;n;}t;r s;h; m;ihny;;]n;I #;]!n; a;i[; r;eib;isp;ar y;; r;jy;k>:;]t;Icy;; n;ety;;]n;;hI it;q;ec; m;;r[y;;t; a;l]. n;}t;r m;;F; hec; i@k:;[; x;;]t;Ic;] p;>t;Ik: mh[;Un; a;eLK;l] j;;~ l;g;l]. ty;;c;] n;;v;hI b;dlUn; k:;|]k:;|#* ples; k:r[y;;t; a;l]. wq;l; j;;e a;eb;eilsk: a;he t;;e m;ULc;; wij;pt;c;;. it;q;Dy;; lkz;;|r wq;Dy;; r;m;s;ecy;; dev;L;t;Un; a;[;lel;. a;i[; k:;|]k:;|#* ples;m;Q;le a;@ sF;I-p;ut;Le a;het; t;e f>:;ns;cy;; c;;r k:;ep;Ry;;]t;Dy;; a;@ m;;e@Y; x;hr;]c;e p;>t;Ik: a;het;.

k:;|}k:;|#* ples;cy;; p;u$e s;u]dr !Yuilp; g;;#*n; a;he. n;ea;em;I a;mh;l; wq;e Wt;r[;;r k:; as;] iv;c;;rt; h;et;I p;[; a;mhI g;el;e t;evh; !Yuilp;c;; m;;Es;m; s;]p;l; h;et;;. t;rIs;uQd; n;us;t;] if:r;y;l; deK;Il !Yuilp; g;;#*n; %;n; a;he as;] mh[;t;;t;. y;; WdY;n;;t; Ak: my;uiz;am; a;he ty;;t; m;;en;ec;I
'Water Lilies' Hy;; s;up;>is;Qd ic;F;-m;;ilke:t;Il ic;F;] a;het;. m;ul;]s;;@I y;; WdY;n;;t; donkey rides a;het;. ix;v;;y; Ak: m;;e@] t;L] a;he ij;q;e m;ul] K;eL;t;Dy;; b;;e!I s;;e#U x;k:t;;t;. y;; %;e!Y; b;;e!I it;q;e B;;#Y;v;r im;Lt;;t;. !Yuilp; g;;#*n;cy;; p;u$ec; luv;> l;g;l].

Notre Dame
n;;|F; d;m;

m;g; n;ea;em;In;ee a;mh;l; n;;|F; d;m; c;c;*l; n;el]. j;uny;; g;;eiq;k: x;ElIt; b;;]Q;lel] he Ak: s;u]dr c;c;* a;he. 12 vy;; x;t;k:;cy;; s;uov;;t;Il; he b;;]Q;;y;l; G;et;l] h;et;] a;i[; t;e b;;]Q;Un; p;ur] vh;y;l; t;bb;l dI#x;e v;{;*} l;g;lI. k:;hI x;t;k:;]n;]t;r m;;F; ty;;cy;;k:#e dul*Z; h;et; g;el]. p;[; ivhk!r hYug;;ec;I 'h]c;b;|k: a;|f: n;;|F; d;m;' hI k:;d]b;rI iv;lZ;[; l;ek:ip;>y; z;;lI a;i[; f>:;ns;cy;; r;jy;k:ty;;*]n;; y;; c;c;*c;I dK;l G;e~n; t;e p;rt; c;;]g;Dy;; isq;t;It; a;[;;v;] l;g;l]. t;evh;p;;s;Un; t;e Ak: l;ek:ip;>y; p;>v;;s;I a;k:{;*[; b;n;l] a;he. n;}t;r n;ea;em;In;e a;mh;l; ivhk!r Hy;ug;;ec;] G;rhI d;K;v;l].

Invalides
a;]v;;lId

x;hr;t;Un; if:rt;;n;; n;ea;em;In;e a;mh;l; a;]v;;lId (sp;eil]g;p;>m;;[;e Wcc;;r wnvh|il#s;) d;K;v;l]. wq;Dy;; c;c;*m;Qy;e n;ep;;eily;n;c;I s;m;;Q;I a;he as;] t;I mh[;;lI. p;Uv;I* m;I Aek:l] h;et;] k:I n;ep;;eily;n;c;I s;m;;Q;I p;|irs;cy;; b;;her ku:@et;rI a;he. ku:@et;rI as;]hI v;;c;l] h;et;] k:I t;I vhs;;*y;m;Qy;e a;he. p;[; wq;e a;Dy;;p;;s;Un; m;;F; a;m;cy;; h;|!elcy;; m;|n;ej;r a;i[; n;ea;em;Is;k:! d;eG;;-it;G;;]n;I t;I a;]v;;lIdm;Qy;ec; as;Dy;;c;] mh!l]. p;u. l.]cy;; 'v;;Ry;;v;rcy;; v;r;t;I't; x;eks;ip;arc;] q;#g;] w]gl]# a;i[; am;eirke:t;hI as;Dy;;c;; iv;n;;edI WDleK; a;he ty;;c;I a;@v;[; a;lI.

a;]v;;lIdp;;s;Un; q;;e#Y; a]t;r;v;r m;;|}t; p;n;;*s; (Wcc;;r m;;|}p;n;;*s;) B;;g; l;g;t;;e. p;[; n;]t;r m;;|}t; m;;t;* y;; t;x;;c; p;>k:;rcy;; i@k:;[;I j;;y;c;] as;Dy;;n;e a;mhI it;q;e Wt;On; g;el;e n;;hI. Hy;; !Urm;Q;Un; if:rt;;n;; a;mh;l; ir!z; h;|!lhI ids;l]. wq;e s;v;* Ky;;t;n;;m; a;i[; ait;XIm;]t; vy;kt;I Wt;rt;;t;. p;>is;Qd i#z;;y;n;r x;|n;eln;e t;r wq;lI Ak: sv;I! k:;y;m;c; G;e~n; @ev;lI h;et;I. a;i[; ip;>ns;es; #;y;n;;cy;; a;y;u{y;;t;Il x;ev;!cy;; idv;x;I t;I ir!z;m;Qy;ec; h;et;I. it;q;Un;c; t;I d;edI f:;y;;db;r;eb;r k:;rm;Q;Un; in;G;;lI a;i[; a;y;fe:l !;|v;rn;j;Ik:cy;;c; Ak:; b;;eg;dY;m;Qy;e t;;e dudE*v;I ap;G;;t; z;;l;.

p;|irs;m;Qy;e iv;x;e{; g;g;n;c;u}b;I wm;;rt;I ids;Dy;; n;;hIt;. t;x;; wm;;rt;I y;; x;hr;c;] i#z;;w*n; ib;G;#v;t;Il mh[;Un; b;;]Q;Dy;; n;;hIt; as;] n;ea;em;I mh[;;lI. m;;|Ds;deK;Il p;|irs;cy;; s;]sk&:t;It; b;s;t; n;;hIt; ty;;m;uLe b;;]Q;le g;ele n;;hIt; as;]hI t;I mh[;;lI. k:;hI m;;e@I i#p;;!*m;e]!l s!;es;* a;het; t;ev;$Ic;. a;p;Dy;; x;hr;cy;; a;K;[;Ic;I a;i[; s;]sk&:t;Ic;I he l;ek: ik:t;I j;p;[;Uk: k:rt;;t; he b;G;Un; a;Sc;y;* v;;!l]. b;Ry;;c; wm;;rt;I]n;; dus;Ry;; a;i[; p;;c;vy;; m;j;Dy;;]n;; s;;m;;iy;k: b;;Dk:n;I, p;[; wt;r m;j;Dy;;]v;rcy;; ap;;!*m;e]!s;n;; sv;t;/cy;; v;eg;^y;; b;;Dk:ny;; as;]hI Ak: v;Eix;{!Y ids;l}. Hy;; in;y;m;;c;] k:;r[; k:Ll] n;;hI, p;[; ag;dI wm;;n;ewt;b;;re ty;;c;] p;;ln; z;;lel] ids;l]. x;hr;t; b;Ry;;c; i@k:;[;I Ak:s;;rKy;; ids;[;;Ry;; s;;y;k:lI p;;k*: ke:leDy;; ids;t; h;ety;;. n;ea;em;I mh[;;lI k:I p;|irs;cy;; s;Qy;;cy;; m;ey;rn;e hI s;;ey; ke:lelI a;he. Hy;; s;g;^y;; s;;y;k:lI a#k:v;leDy;; as;t;;t;. ty;;]cy;; b;;j;Ucy;; m;x;In;m;Qy;e Ak: y;ur;e G;;t;l; k:I Ak: s;;y;k:l b;;her y;et;e. t;I idv;s;B;r v;;p;r;y;c;I a;i[; x;hr;t;Il ku:@Dy;;hI B;;g;;t; ax;;c; s;;y;k:l-s!]|]#v;r p;rt; k:r;y;c;I. n;ea;em;I mh[;;lI k:I Hy;; m;ey;rn;e p;|irs;m;Qy;e b;Ry;;c; s;;ew* ke:leDy;; a;het; ty;;m;uLe t;;e c;;]g;l;c; l;ek:ip;>y; z;;lel; a;he.

Sacre Coeur Church
s;|k>: kU:r c;c;*

as;] k:;hI k:;hI b;G;t; b;G;t; n;ea;em;I a;mh;l; ic;F;k:;r-k:l;k:;r l;ek:;]cy;; p;irs;r;t; - 'm;;|nt; m;;t;*'l; (Wcc;;r m;;|}m;;t;*) G;e~n; g;elI. Hy;; B;;g;;b;lhI b;r]c; Aek:l] a;i[; v;;c;l] h;et;], p;[; k:m;I v;eL as;Dy;;n;e t;;e b;G;;y;l; im;Lel as;] v;;!l] n;vht;]. s;udEv;;n;e Hy;; !Urm;Qy;e ty;;c;; s;m;;v;ex; as;Dy;;n;e a;mh;l; t;;e b;G;;y;l; im;L;l;. n;]t;r p;>is;QdI, n;;v;l;Eik:k: p;;v;lele m;;en;e, vh|n; g;;|g;s;;rK;e ic;F;k:;r Wm;edv;;rIcy;; k:;L;t; wq;ec; r;ihle h;et;e. n;ea;em;In;e a;mh;l; vh|n; g;;|g;c;] ap;;!*m;e]!hI d;K;v;l]. m;;en;e n;]t;r p;|irs;p;;s;Un; q;;e#Y; a]t;r;v;r ig;vhn;I* y;; g;;v;I rh;y;l; g;el;. it;q;e ty;;n;e G;r;B;;ev;t;I sv;t;/ s;]udr b;;g; t;y;;r ke:lI a;i[; it;c;I ic;F;]hI k:;$lI j;I f:;rc; p;>is;Qd z;;lI. a;j;hI p;|irs;m;Qy;e y;e[;;re h;et;k:O ic;F;k:;r m;;|nt; m;;t;*m;Qy;e y;e~n; r;ht;;t;. b;rec; j;[; Ak:; c;;Ek:;t;c; b;st;;n; m;;]#Un; ic;F;] k:;$t;;t;. y;; c;;Ek:;l;
'Artists' Square' mh[;t;;t;. he ic;F;k:;r b;;k:Ic;I ic;F;]hI k:;$t;;t; a;i[; p;>v;;x;;]c;IhI ic;F;] ik]:v;; vy;]g;ic;F;] k:;$Un; det;;t;. Hy;; c;;Ek:;cy;; a;j;Ub;;j;Ul; b;rIc; duk:;n;] a;het; ij;q;e ic;F;], souvenirs, 'p;|irs;' ilihlele !I-x;!*s; a;i[; b;r]c; k:;hI im;Lt;]. a;mhI ic;F;] v;g;Ere k:;$Un; G;e[y;;Aev;j;I K;redIc; ke:lI. he m;;|nt; m;;t;* mh[;j;e !ek:#Ic; a;he. m;;|nt; mh[;j;e m;;W]!. !ek:#Icy;; m;;qy;;v;rc; h; ic;F;k:;r;]c;; B;;g; a;he. ix;v;;y; wq;e s;|k>: kU:r mh[;j;e s;ek>e:# h;!* n;;v;;c;] Ak: s;u]dr c;c;*hI a;he. he c;c;* b;G;;y;l; deK;Il j;g;B;r;t;Un; l;ek: y;et;;t;. a;i[; wq;Un; p;|irs;c;] rm;[;Iy; dx;*n;hI G;#t;]. ty;;m;uLe Ak]:drIt;c; h; B;;g; c;;]g;l;c; g;j;b;j;lel; h;et;;.

Moulan Rouge
m;ul;n; oj;

m;;|nt; m;;t;* h; a;m;cy;; !Urc;; x;ev;!c;; !pp;; h;et;;. it;q;Un; a;mhI n;ea;em;Icy;; vh|n;m;Q;Un;c; a;m;cy;; h;|!elk:#e j;;y;l; in;G;;l;e. v;;!et; t;e p;>is;Qd m;ul;n; oj; iq;A!r a;i[; ty;;c;I t;;]b;#I p;v;n;c;kk:I l;g;lI. ty;;cy;; j;r; p;u$e p;|irs;c;I re# l;w*! Airy;; ip;g;;lhI l;g;lI. p;|irs;c;; iq;A!r i#is!Mk!hI it;n;e d;K;v;l;. a;i[; Ak]:drIt; b;r]c; p;|irs; d;K;v;Un; it;n;e a;mh;l; a;m;cy;; h;|!elm;Qy;e a;[;Un; s;;e#l].

Lido Show
il#;e x;;e

a;mh; s;v;;*]m;Qy;e k:; k:;e[; j;;[;e p;[; m;;zy;; b;ih[;Il; p;|irs;c;] in;x;;j;Iv;n; a;i[; AK;;d; x;;e b;G;;y;c;; h;et;;. h;|!elm;Q;Un; t;x;I !UrhI Wp;lbQ; h;et;I. h;|!elc;; m;|n;ej;r t;I !Ur Gy;;y;c;; K;Up; a;g;>hhI k:rt; h;et;;. t;;e B;;g; s;ef: n;;hI, !Urb;r;eb;r j;;[;] c;;]g;l] as;] mh[;t; h;et;;. p;[; t;;e sv;t;/cy;; f:;y;dY;s;;@I mh[;t; as;el, wt;k:; k:;y; p;>;|blem; as;[;;r as;; iv;c;;r k:On; ty;;]n;I sv;t;/c; j;;y;c;] @rv;l]. ty;; s;]Qy;;k:;LI a;mhI m;g;;x;I s;;]ig;t;leDy;; XIl]k:n; res!r;|}m;Qy;e j;ev;;y;l; g;el;e as;t;;n;; ty;;c;; m;;lk: a;m;cy;;x;I g;pp;; m;;r;y;l; a;l;. m;;z;I b;hI[; ix;b;;n;I a;i[; it;c;; n;v;r; s;t;ej; r;F;Icy;; x;;el; j;;[;;r he k:LDy;;v;r t;;e mh[;;l;, "r;F;I ty;; B;;g;;t;, iv;x;e{;t;/ s;b;v;en;e j;;[;] s;uriZ;t; n;;hI. t;umhI h;|!elm;Q;Un; !Urc; Gy;;y;l; hv;I h;et;I. in;d;n; !|ks;I t;rI k:r;." ty;;cy;; k:;e[;; t;rI n;;t;lg;;c;; ik]:v;; im;F;;c;; !|ks;Ic;; ib;z;In;es; h;et;;. ty;;n;e Ak: ib;z;n;es; k:;#* de~n; g;rj; p;#Dy;;s; ty;; n;}b;rv;r k:Q;IhI, ag;dI m;Qy;r;F;Is;uQd; f:;en; k:r;y;l; s;;]ig;t;l]. Av;$] h;e~n;s;uQd; a;mh;l; k:;e[;;l; k:;hI iv;x;e{; v;;!l} n;;hI a;i[; @rDy;;p;>m;;[;e s;t;ej; a;i[; ix;b;;n;I il#;e x;;el; g;ele a;i[; a;mhI m;ul;]b;r;eb;r h;|!elm;Qy;e q;;]b;l;e.

q;;e#; v;eL a;mhI p;T;e v;g;Ere K;eLt; b;s;l;e h;et;;e. n;]t;r s;v;* m;ul;]c;] a;i[; a;m;c;] d;t; G;;s;[;], n;;w*!#Mes; G;;l[;] v;g;Ere a;!p;Un; a;mhI z;;ep;;y;l; j;;[;;r t;;ec; b;el v;;j;lI. d;r WG;#t;;e t;;e ix;b;;n;I a;i[; s;t;ej; ` s;g;^y;;]n;I k:;ers;m;Qy;e, "he k:;y; ? t;umhI p;rt; k:; a;l;t; ?" y;; aq;;*c;I v;;ky;] v;eg;v;eg;^y;; x;bd;]t; m;r;@I-w]iglx;m;Qy;e mh!lI a;i[; ix;b;;n;I-s;t;ej;n;e ty;;]c;; s;n;s;n;;!I an;uB;v; s;;]ig;t;l;.. t;e d;eG;] il#;e x;;ecy;; s;b;v;e s!ex;n;l; Wt;rle t;evh; s;t;ej;c;] p;;ik:! m;;r;y;c;; p;>y;tn; z;;l;. t;e Ask:le!rv;On; Wt;rt; as;t;;n;; Ak: m;;[;Us; y;e~n; ix;b;;n;Il; K;e!Un; WB;; r;ihl; (t;;e it;c;; j;un;; b;;|y;fe>:]# as;;v;; k:I k:;y; ax;I s;t;ej;l; x;]k:; y;e[y;;wt;p;t;). s;t;ej;cy;; p;u$cy;; m;;[;s;;n;e h;t;;t;l] k:;hIt;rI p;;#l] a;i[; K;;lI v;;k:l;. ix;b;;n;I-s;t;ej;c;] lZ; dus;rIk:#e v;eQ;Un; G;e[y;;c;e he s;g;Le p;>y;tn; h;et;e. a;i[; m;g; s;t;ej;cy;; p;;@cy;; m;;[;s;;n;e s;t;ej;cy;; iK;x;;t; h;t; G;;t;l;. p;Uv;I* Ak:d; h;|]g;k:;|]g; k:; ku:@et;rI j;v;Lj;v;L ax;;c; p;>k:;re s;t;ej;c;] p;;ik:! m;;rl] g;el] h;et;] ty;;m;uLe t;;e c;;]g;l;c; s;;v;Q; h;et;;. ty;;n;e ty;; p;;ik:!m;;r;c;; h;t; p;k:#l; a;i[; ty;;l; $k:ll]. m;g; m;;F; t;e c;;er p;LUn; g;ele. s;udEv;;n;e ty;;]cy;;k:#e c;;kU:-b;]duk:; v;g;Ere n;s;;v;]. Hy;; an;uB;v;;t;Un; k:s;]b;s;] s;;v;On;, j;Iv; a;i[; p;;ik:! v;;c;v;Un; ix;b;;n;I-s;t;ej; s;b;v;ecy;; b;;her y;et;;t; t;r ty;; B;;g;;t; k:s;l;t;rI m;;ec;;*, in;dx;*n;] a;i[; j;;erd;r j;;Lp;;eL c;;llI h;et;I. t;evh; m;;F; z;;l] t;ev;$] s;;hs; p;ure z;;l] as;; iv;c;;r k:On; t;e p;rt; if:rle.

t;r p;|irs;cy;; Aeit;h;is;k:, k:l;p;>em;I a;i[; v;ly;;]ik:t; b;;j;Up;>m;;[;e g;unheg;;rI b;;j;Uc;]hI dx;*n; G;#l]. a;mhI a;y;fe:l !;|v;rcy;; m;e!M;e s!ex;n;p;;s;Un; !;|v;rp;y;*]t; c;;lt; j;;t; as;t;;n;; rsty;;v;rcy;; g;!rcy;; z;;k:[;;s;;rK;] ids;[;;r] Ak: z;;k:[; WG;#Un; Ak:; m;;[;s;;n;e dus;Ry;; m;;[;s;;l; a;t;Un; Ak: %;e!Ix;I p;u#I k:;$Un; idlI. t;I ib;isk:!;]c;I ik]:v;; x;e]g;d;[y;;]c;I n;kk:Ic; n;s;[;;r ` m;;F; de[;;r;hI f:;rs;; g;unheg;;r %;p; ids;t; n;vht;; a;i[; G;e[;;r; t;r c;;]g;l;c; z;k:p;k: ids;t; h;et;;. d;eG;]hI vy;v;isq;t; g;;ere h;et;e. b;Ry;;c; j;[;;]n;I ix;b;;n;I-s;t;ej;l;hI iv;c;;rl] k:I t;e p;;ik:!m;;r k:;Le h;et;e k:;. p;[; t;ehI s;g;Le g;;erec; h;et;e mh[;e. x;hr;t;, iv;x;e{;t;/ s!ex;n;cy;; j;v;L iB;k:;rI, h;em;les; as;;y;c;e. a;m;cy;; h;|!elj;v;Lcy;; m;e!M;e s!ex;n;cy;; b;;her b;s;[;;Ry;; iB;k:;Ry;;n;e t;r (b;huQ;;) ty;;cy;; B;Ik: m;;g;[y;;cy;; v;eL; ilhUn; @ev;Dy;; h;ety;;. duk:;n;;]v;r as;t;;t; ty;;p;>m;;[;e. mh[;j;e a;mh;l; ty;; v;eL; k:LDy;;, p;[; v;r f>e]:c;m;Qy;e k:;y; ilihl]y; t;e k:Ll] n;;hI. B;Ik: m;;g;[y;;cy;; v;eL; as;;vy;;t; as;; a]d;j; ke:l;. x;hr;t; G;;[; h;et;I, k:c;r; h;et;;, ix;v;;y; is;g;;re!cy;; Q;ur;c;; v;;s;hI s;t;t; y;;y;c;;. p;|irs;m;Q;le a;i[; k:d;ic;t; y;ur;ep;m;Q;lec; l;ek: Q;Um;>p;;n; j;;st; k:rt;;t; as;] v;;!l]. p;[; aq;;*t; k:c;r;, iB;k:;rI, g;unhe he p;>ty;ek: x;hr;t; as;t;;t;c;. ku:@Dy;;hI x;hr;t; if:rt;;n;; a;mh;l; p;s;*-p;;ik:! s;;]B;;L; as;; s;Dl; im;L;l; h;et;;c;. ny;U y;;|k*:, l]#n; ik]:v;; m;u}b;w*t; t;rI k:;y; v;eg;L] a;he ? f:kt; p;|irs;m;Qy;e Q;Um;>p;;n;;c;] p;>m;;[; j;;st; v;;!l] Av;$]c;.

ix;v;;y; p;|irs; m;h;g; a;hec;. t;s;e a;mhI s;g;Le i@k:i@k:;[;I if:rl;e a;h;et;. p;[; wq;e m;h;g;;w* n;kk:Ic; j;;st; j;;[;v;t; h;et;I. Ak:d; a;mhI !Men;m;Q;Un; j;;t; as;t;;n;; Ak: iB;k:;rI[; (b;huQ;; f>e:]c; B;;{;et;) g;;[;] mh[;t; h;et;I. ty;;t;Il k:;hI x;bd 'v;;;[;; m;el;' as;e AekU: y;et; h;et;e. t;evh; s;t;ej; mh[;;l;, "it;c;; v;;!;[;; m;el; as;el, a;p;l; k:;|ilfl;|v;r m;el;y; `" m;;F; ij;k:#e-it;k:#e, iv;x;e{;t;/ s;;v;*j;in;k: !;|y;le!m;Qy;e, !Ip; dY;v;I l;g;t;e Hy;;c;; k:;hI a;mh;l; an;uB;v; a;l; n;;hI. res!r;|}m;Qy;e ik]:v;; !Ur g;;w*#l; !Ip; idlI h;et;I, p;[; t;e t;r ku:@ehI as;t;]. !;|y;le!cy;; b;;b;t;It; Ak:d; f:kt; x;;mp; wilz;Il; s;;v;*j;in;k: !;|y;le!m;Qy;e !Ip;c;} B;;]#] a;i[; b;;j;Ul; Ak: k:m;*c;;rI b;;w* h;et;I. it;q;es;uQd; j;b;rdst;I ids;t; n;vht;I. de[;;re det; h;et;e, n; de[;;re s;rL in;G;Un; j;;t; h;et;e. t;s;] t;r p;Uv;I* f>|]:k:f:!*, m;eiks;k:;e a;i[; wt;rhI ku:@et;rI p;;ihlel] a;@v;t;].

dus;r] Ak: p;|irs;m;Qy;e ik]:v;; y;ur;ep;;t;Il wt;rhI i@k:;[;I j;;[;v;l] mh[;j;e s;g;L] j;un;;! v;;!t;]. aq;;*t; t;s;] t;e a;hehI ai[; mh[;Un;c; ty;;l; Aeit;h;is;k: m;hTv; a;he, p;[; f:;e!e;t;, ivhi#a;et; j;s;] t;e c;k:c;k:It;, z;L;LI as;lel] v;;!t;] t;s;] p;>ty;Z;;t; m;;F; v;;!t; n;;hI. ag;dI vhs;;*y;l;s;uQd; t;;e r;j;v;;#;, a;t;Dy;; v;st;U, ic;F;], ix;Dp;], f:in;*c;r s;g;L] B;vy;, r;j;ex;;hI a;i[; %;n; as;l] t;rI j;un;]c; v;;!t;]. a;mhI k:;$leDy;; f:;e!;e a;i[; ivhi#a;em;Qy;es;uQd; he s;g;L] a;k:{;*k: ids;t;}, p;[; p;>ty;Z;;t; m;;F; t;s;] n;vht;].

p;[; t;rIs;uQd; vhs;;*y; t;e vhs;;*y;, luv;> t;e luv;>, m;;en;;ils;; t;I m;;en;;ils;; a;i[; x;;mp; wilz;I t;;e x;;mp; wilz;I ` he s;g;L] p;;ht;;n;; a;p;[; Hy;; Aeit;h;is;k:k:l;tm;k:v;ly;;]ik:t; i@k:;[;I a;h;et; a;i[; p;>ty;Z; he s;;r] p;;ht;;e a;h;et;, an;uB;v;t;;e a;h;et; hI j;;[;Iv; n;kk:Ic; s;uK;d as;t;e. t;x;I in;v;#k:, @Lk: i@k:;[;] b;G;Un; z;;lI h;et;I, p;[; aj;Un;hI b;r]c; b;G;;v;]s;] v;;!t; h;et;]. p;|irs;b;;herc;;hI f>:;ns;, iv;x;e{;t;/ diZ;[;ek:#c;; s;m;ud>ik:n;;r;hI b;G;[y;;j;;eg;; a;he. he s;v;* n;]t;r k:Q;It;rI (n;v;; 'k:;|ilfl;|v;r' im;L;Dy;;v;r ?) k:O as;; iv;c;;r k:On; a;mhI p;|irs; s;;e#l]. fe>]:c;m;Qy;e p;|irs;l; 'p;;rI' as;] mh[;t;;t;. k:l;s;kt;, wit;h;s;p;>em;I a;i[; vy;;s;]g;I vy;kt;I]p;;s;Un; t;e f|:x;n;eb;l a;i[; iv;l;s;I m;;[;s;;]p;y;*]t; s;v;;*]n;;c; hI 'p;;rI' n;g;rI py;;rI v;;!t;e. a;i[; s;v;;*}n;;c; t;I 'p;un;r;g;m;n;;y; c;' mh[;;y;l; l;v;t;e.
-n;It;; n;;b;r
n;;evhe]b;r, 2008


aiQ;k: m;;iht;I /
www.yahoo.com ik:]v;; www.google.com cy;; 'Search' m;Q;Un; hv;I t;I m;;iht;I im;Lelc;. p;[; k:;hI iv;x;e{; Wp;y;ukt; s;;w*!s; /

www.travelocity.com
www.orbitz.com
www.booking.com

m;;iht;Ip;ust;ke: /
AAA Guide
Lonely Planet
Fodors guide

aiB;p;>;y;;]s;;@I /
www.tripadvisor.com

j;;[y;;c;; WT;m; s;Iz;n; /
j;Un; t;e s;p!e]b;r t;p;m;;n; c;;]g;l], p;[; b;;k:Icy;; m;;Es;m;;]t;Il v;Eix;{!Ye p;;h[y;;s;;@I wt;rhI k:Q;IhI.

is;!I p;;s; ik]:v;; p;|irs; p;;s; /
t;umhI 5-6 idv;s; r;h[;;r as;;l a;i[; b;rIc; my;uiz;ams; a;i[; wt;r a;k:{;*[;] b;G;[;;r as;;l t;r
Paris City Pass im;Lt;;e jy;;m;uLe Public Transport, my;uiz;am; a;i[; wt;r a;k:{;*[;;]cy;; p;>v;ex;-f:I b;Ry;;c; sv;st; p;#t;;t;. k:m;I idv;s;;]s;;@IhI as;; p;;s; im;Lt;;e, p;[; k:m;I idv;s;;]t; wt;k:I sq;L] p;;hUn; h;et; n;;hIt;, m;g; k:d;ic;t; t;;e m;h;g; p;#U x;k:t;;e ik]:v;; f:;rs;; sv;st; p;#t; n;;hI. h; p;;s; w]!rn;e!v;rhI im;Lt;;e. y;;hU ik]:v;; g;ug;lm;Q;Un; x;;eQ;;v;]. ik]:v;; p;|irs;l; p;;eh;ec;Dy;;v;r h;|!elm;Qy;e iv;c;;r;v;].

You must be logged in to post comments on this site - please either log in or if you are not registered click here to signup
Download Fonts
If you don't see Marathi words
Download Marathi Font
Welcome

Username:

Password:


Remember me

[ Signup ]
[ Forgot password? ]

Latest Comments
Rajat Joshi on 24 Sep : 11:09
khup chhan katha.

Jayashrimane on 20 Dec : 04:35
December 2014 ' Olakha Pahu kone?' Answer is: Juli[ more ... ]

sathesc on 18 Oct : 12:49
I liked the colorful front page of this Diwali Iss[ more ... ]

Jayashrimane on 06 Oct : 21:12
October 2014 Olakha Paahu person answer: Shraddha [ more ... ]

Jayashrimane on 06 Oct : 21:10
Sraddha Kapoor

sathesc on 18 Jul : 15:14
when I enter my comments in Baraha font, they do n[ more ... ]

sathesc on 07 Jul : 12:14
मिश
;ेल ओ&[ more ... ]

antaraal on 17 Nov : 02:42
Sorry, fixed now.

sathesc on 13 Nov : 22:17
In November quiz, can you take a look at 1-down an[ more ... ]

sathesc on 16 Sep : 13:01
सप्
;टेæ
All trademarks are © their respective owners, all other content is © e107 powered website.
e107 is © e107.org 2002/2003 and is released under the GNU GPL license.
Site design is based on e107.v4 theme by jalist
 
Live Traffic Feed
Main Menu
bullet Home   
Disclaimer
The views and beliefs expressed in any story/article/poem/item in Antaraal are those of the author or sender and not necessarily of any of the Antaraal team members.

Antaraal team is not responsible for any external links provided to other websites.

Some participants send photos/jokes/items to share and are denoted by 'Preshak' (sender). They have not written/produced those items.
#;y;n;|im;k: aZ;re
m;;is;k: a]t;r;L;t; a;p;le sv;;g;t; `
#;y;n;|im;k: aZ;re
m;;is;k: a]t;r;L;t; a;p;le sv;;g;t; `
 
Render time: 0.3774 second(s).